Algemene voorwaarden Kinderwens Mindsetversie 2020.1

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Cecília Stefânia: de eenmanszaak Kinderwens Mindset, gevestigd te Middenbeemsterstraat 22 5045 EE Tilburg. Opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75645793. Rechtsgeldig vertegenwoordigd door Cecília Harmanus – de Been
  • Diensten/aanbod: Alle diensten die kunnen worden afgenomen bij Kinderwens Mindset, zoals maar niet beperkt tot: programma’s op www.kinderwensmindset.nl, 1-op-1 coaching, online programma’s, events, livebijeenkomsten. Het aanbod staat onder meer weergegeven op de website van Kinderwens Mindset.
  • Jij/ je /Opdrachtgever: jij ofwel degene die, handelende in de uitoefening van diens beroep of bedrijf of natuurlijke persoon, in contact treedt met Kinderwens Mindset en/of aan Kinderwens Mindset opdracht(en) verstrekt of afneemt van Kinderwens Mindset.
  • Opdracht/overeenkomst: het verzoek van Opdrachtgever aan Kinderwens Mindset om werkzaamheden te verrichten en/of het akkoord van Opdrachtgever om deel te nemen aan een of meerdere onderdelen van Kinderwens Mindset of ander aanbod van Kinderwens Mindset.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten tot levering van diensten en/of producten door Kinderwens Mindset.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Kinderwens Mindset, voor de uitvoering waarvan derden worden ingeschakeld.

2.3 Al degenen die voor Kinderwens Mindset werkzaamheden uitvoeren in het kader van de Opdracht, kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

2.4 Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van jou, Opdrachtgever, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door Kinderwens Mindset zijn aanvaard.

2.5 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover die specifiek en schriftelijk door Kinderwens Mindset zijn aanvaard.

2.6 Indien Kinderwens Mindset geen strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn of dat Kinderwens Mindset in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen in deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.7 Kinderwens Mindset kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

ARTIKEL 3 –  AANBIEDINGEN/OFFERTES

3.1 Alle aanbiedingen van Kinderwens Mindset zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2 Door Kinderwens Mindset gedane mondelinge toezeggingen zijn pas bindend zodra schriftelijk bevestigd.

3.3 De overeenkomst tussen jou en Kinderwens Mindset komt pas tot stand na ontvangst van de bevestigingsmail na aanmelding op de website www.kinderwensmindset.nl

3.4 Overeenkomsten, opdrachten en wijzigingen daarvan komen tot stand op het moment dat Kinderwens Mindset deze schriftelijk heeft geaccepteerd, dan wel op het moment dat Kinderwens Mindset feitelijk een begin van uitvoering heeft gemaakt.

3.5 Jij, draagt er zorg voor dat alle (persoons-)gegevens, waarvan Kinderwens Mindset aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan jij, Opdrachtgever, redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Kinderwens Mindset worden verstrekt. Verstrekte gegevens door jou worden door Kinderwens Mindset aangemerkt als juist.

3.6 Kinderwens Mindset is in de mogelijkheid om de persoonsgegevens die door jou, Opdrachtgever zijn opgegeven, te gebruiken voor ander e-mailcontact.

3.7 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Kinderwens Mindset zijn verstrekt, heeft Kinderwens Mindset het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan jou, Opdrachtgever, in rekening te brengen.

ARTIKEL 4 – INSCHAKELING VAN DERDEN

4.1 Voor een goede uitvoering van de overeenkomst, heeft Kinderwens Mindset het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden (experts).  Kinderwens Mindset is behoudens in het geval waarin vanuit de kant van Kinderwens Mindset sprake is van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

4.2 Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de overeenkomst tussen jou, Opdrachtgever en Kinderwens Mindset willen beperken, gaat Kinderwens Mindset ervan uit dat alle overeenkomsten tussen jou, Opdrachtgever en Kinderwens Mindset inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens jou, Opdrachtgever, te aanvaarden.

ARTIKEL 5 – BIJZONDERE VOORWAARDEN CECILIA STEFANIA

5.1 In de coaching, programma’s en/of andere diensten van Kinderwens Mindset deelt zij kennis, ervaring en tools een krachtige mindset te ontwikkelen en de kans op zwangerschap te vergroten. Zelf moet je naast het volgen van de coaching en / of het programma voldoende tijd reserveren om de kennis, vaardigheden en tools toepassen in je leven. Het succes van de coaching en / of het programma is grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen. Kinderwens Mindset kan geen garanties bieden omtrent het bereiken van de gewenste mindset. Kinderwens Mindset biedt enkel de middelen en kennis daartoe.

5.2  In de coaching, programma’s en/of andere diensten van Kinderwens Mindset deelt zij kennis, ervaring en tools een krachtige mindset te ontwikkelen en de kans op zwangerschap te vergroten. Kinderwens Mindset kan geen garantie geven dat er na het volgen van het programma een zwangerschap ontstaat.

5.3 De coaching, programma’s en andere diensten van Kinderwens Mindset houden een inspanningsverplichting in en geen resultaatsverbintenis. Ingeschakelde derden -en Kinderwens Mindset zelf, zullen zich inspannen om een positief resultaat te bereiken, maar er kan niet gegarandeerd worden dat dit resultaat bereikt zal worden. Bij de uitvoering van de overeenkomst zal op een wijze worden gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwame professional verwacht mag worden.

5.4 Kinderwens Mindset zal zich inspannen om de juiste handvatten aan te reiken om je mindset te verbeteren en je kennis mee te geven hoe je de kans op een zwangerschap kunt vergroten. Kinderwens Mindset staat binnen de grenzen van de coaching en het programma voor jou, Opdrachtgever, klaar. De ondersteuning die Kinderwens Mindset biedt staat beschreven in het programma. Of wordt besproken in de 1-op-1 coaching.

5.5 Indien er via de online community en/of social media en/of website Kinderwens Mindset rechtstreeks of indirect adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat Kinderwens Mindset hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. Je dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op jouw situatie toegespitst advies.

5.6 Jij als Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de bij de aanmelding verstrekte gegevens, eventuele onjuiste (persoons-)gegevens komen voor jouw eigen rekening en risico.

5.7 De diensten en programma’s van Kinderwens Mindset zijn persoonlijk en kunnen niet overgedragen worden. Het is niet toegestaan om je account of inloggegevens te delen met derden. Bij constatering van het onrechtmatig delen van je account en/of inloggegevens met derden, wordt je account geblokkeerd en vervallen de licenties op de door Kinderwens Mindset verstrekte programma’s/diensten. Daarnaast ben je een boete aan Kinderwens Mindset verschuldigd van €605,- incl. BTW voor elke overtreding, onverminderd de wettelijke mogelijkheid voor Kinderwens Mindset de daadwerkelijk geleden schade op Opdrachtnemer te verhalen.

5.8 Bij gebruik van de programma’s en/of andere diensten van Kinderwens Mindset worden jouw persoonsgegevens verwerkt. Jij, opdrachtgever, geeft toestemming voor verwerkingen die noodzakelijk is om de programma’s en/of diensten van Kinderwens Mindset aan te kunnen bieden. Raadpleeg de privacyverklaring van Kinderwens Mindset voor meer informatie.

ARTIKEL 6 – MATERIALEN EN LICENTIES

6.1 Gedurende het programma, tenzij schriftelijk anders aangegeven, heb jij, Opdrachtgever toegang tot de materialen en online community ’s behorende bij de desbetreffende dienst en/of programma.

ARTIKEL 7 –HERROEPINGSRECHT/ANNULEREN

7.1 Kinderwens Mindset vindt het belangrijk dat jij tevreden bent. Je kan daarom uiterlijk 14 (veertien) dagen na je aanmelding voor de coaching en / of het online programma je deelname annuleren (herroepen). Omdat de afgenomen dienst/programma al tijdens de bedenktijd ingaat, dien je wel de kosten voor de periode dat je van de dienst gebruik hebt gemaakt te voldoen. Annuleren kan door een mail te sturen naar info@ceciliastefania.com

7.2 Bij annulering/ herroeping dien jij als Opdrachtgever al het ontvangen materiaal in te leveren en vervallen de licenties op de door Kinderwens Mindset verstrekte programma’s, diensten, tools en community ‘s.

7.3 Indien je al betalingen hebt gedaan, dan zal het geld zo spoedig mogelijk worden gerestitueerd.

7.4 Na in de vorige leden genoemde termijn is het niet meer mogelijk om deelname aan de coaching en / of het programma te annuleren en moet je het volledige deelnemersgeld betalen. Je komt hiermee expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

ARTIKEL 8 – BIJZONDERE VOORWAARDEN EVENTS EN LIVE BIJEENKOMSTEN

8.1 Live bijeenkomsten zijn geen onderdeel van de 1-op-1 coaching of online programma’s. De live middagen/dag vinden plaats op vooraf bekendgemaakte data en zijn onder voorbehoud van wijzigen.

8.2 Annuleren of verzetten van de live middagen/dagen is niet mogelijk. Dit betekent dat indien jij, Opdrachtgever, niet beschikbaar bent op de vooraf bekendgemaakte data, de live middag/dag zal komen te vervallen en niet ingehaald kan worden.

8.3 Gedurende je verblijf op de locatie van het event/live bijeenkomst dien je je te gedragen in overeenstemming met de geldende normen wat betreft openbare orde, goede zeden en fatsoen. Voorts ben je gehouden je te gedragen conform de door Kinderwens Mindset of door op de locatie gehanteerde huisregels betrekking hebbend op het event/live bijeenkomst. In dit verband ben je eveneens gehouden de door Kinderwens Mindset of ingeschakelde experts, gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen. Indien je niet volgens voorgaande gedraagt of de gegevens instructies niet opvolgt, is Kinderwens Mindset en/of derden gerechtigd om je de toegang tot het event/live bijeenkomst te weigeren of van de locatie te (doen) verwijderen. In dat geval heb je geen recht op schadevergoeding en/of restitutie.

8.4 Kinderwens Mindset is niet aansprakelijk wanneer jij, Opdrachtgever schade aanricht aan de locatie en/ of materialen van Kinderwens Mindset. Deze worden dan vergoed door de Opdrachtgever.

8.5 Indien het event/live bijeenkomst door Kinderwens Mindset wordt verschoven naar een andere datum of locatie, zal je hier minimaal 7 (zeven) dagen van tevoren van op de hoogte worden gebracht. Bij verplaatsing vindt geen restitutie inclusief servicekosten of overige schade plaats. 8.6 Indien Kinderwens Mindset in geval van ziekte, dan wel in geval van overmacht, het event en/of de live bijeenkomst verschuift naar een andere datum of locatie dan wel het event en/of de live bijeenkomst in zijn geheel annuleert, is Kinderwens Mindset niet aansprakelijk voor enige door jou ten gevolge daarvan geleden of te lijden schade.

8.7 Kinderwens Mindset is gerechtigd sfeeropnames (foto- en filmopnames) te maken van het event en/of de live bijeenkomst en de aldaar aanwezige personen voor marketingdoeleinden van Kinderwens Mindset. Bij sfeeropnames worden de aanwezige personen niet herkenbaar in beeld gebracht. In het geval van opnames waarop aanwezige personen herkenbaar in beeld worden gebracht, wordt vooraf toestemming gevraagd aan de aanwezige. Kinderwens Mindset noch eventuele derden aan wie Kinderwens Mindset toestemming heeft gegeven voor een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging, is ter zake aan jou enige vergoeding verschuldigd. Raadpleeg de privacyverklaring van Kinderwens Mindset voor meer informatie.

ARTIKEL 9 – OPSCHORTING EN ONTBINDING

9.1 Kinderwens Mindset is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien jij, Opdrachtgever, de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.

9.2 Voorts is Kinderwens Mindset bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 9.3 Kinderwens Mindset is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien jij de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt dan wel indien Kinderwens Mindset na het sluiten van de overeenkomst ter kennis is gekomen of omstandigheden goede grond geven te vrezen dat jij als Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat jij als Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

9.4 Ingeval van liquidatie, van (een aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van jou, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor jij niet langer vrijelijk over je vermogen kan beschikken, staat het Kinderwens Mindset vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling door Kinderwens Mindset.

9.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Kinderwens Mindset op jou onmiddellijk opeisbaar. Indien Kinderwens Mindset de nakoming van de verplichting opschort, behoudt ze haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

ARTIKEL 10 – PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

10.1 De prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld en exclusief andere heffingen van overheidswege, alsmede in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Indien bijkomende kosten van toepassing zijn worden deze vooraf kenbaar gemaakt en gespecifieerd.

10.2 Betaling kan ineens of in termijnen worden voldaan. Indien er betaald wordt in termijnen, dan blijft ook na afronding van het programma of overige diensten de verplichting tot betaling bestaan, net zolang tot het volledige bedrag is voldaan.

10.3 Kinderwens Mindset is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van het honorarium of de prijs zonder dat jij, de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of op andere grond gebaseerd is die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

10.4 Betaling van online diensten en/of programma’s kan via: iDEAL, PayPal of Bancontact. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient de betaling binnen 5 (vijf) werkdagen van je bankrekening afgeschreven te zijn. Opdrachtgever dient de facturen van Kinderwens Mindset binnen 14 dagen te voldoen.

10.5 Betaling zal geschieden zonder aftrek of verrekening, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke toerekenbare tekortkomingen.

10.6 Bij een betalingsachterstand ontvang je een herinnering waarin staat vermeld dat bij niet tijdige betaling administratiekosten worden doorberekend. Indien na de aanmaning niet tot betaling is overgegaan worden de administratiekosten gerekend bij ingebrekestelling. Ook wordt aangekondigd dat bij ingebrekestelling de toegang tot het programma, de online community’ s, event en/of live bijeenkomsten, online sessies enz. worden opgeschort dan wel ontzegd wordt. Heeft er daarna geen betaling plaatsgevonden, dan ben je in verzuim en wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau. Wanneer je in verzuim bent met gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, ben je wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van 500 euro exclusief btw bedragen.

10.7 Indien de overeenkomst is aangegaan met meer dan een persoon, behorend tot dezelfde groep van ondernemingen, zijn alle personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen op grond van dit artikel, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

10.8 Reclames en klachten omtrent een factuur dienen binnen 1 (een) week na dagtekening van de factuur schriftelijk bij Kinderwens Mindset te zijn gemeld, bij gebreke waarvan jij je rechten ter zake hebt verwerkt. Een reclame of klacht doet niet af aan de betalingsverplichting.

10.9 Indien je in gebreke bent met de nakoming van een of meer van jouw verplichtingen (ongeacht of er sprake is van een reclame) dan zijn de verplichting van Kinderwens Mindset automatisch opgeschort totdat het verschuldigde (met inbegrip van alle kosten) is voldaan en kan Kinderwens Mindset volledige betaling verlangen van jou.

ARTIKEL 11 – OVERMACHT

11.1 Kinderwens Mindset is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien ze daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeerde gelden opvatting niet voor de rekening van Kinderwens Mindset komt, ook wel overmacht genoemd.

11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Kinderwens Mindset geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Kinderwens Mindset niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt bedoeld, maar niet uitsluitend bedoeld: stroom- of internetstoring, terrorisme, extreme file, verkeersongeluk, extreme weersomstandigheden, ziekte van derden/experts.

11.3 Kinderwens Mindset heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Kinderwens Mindset haar verplichting had moeten nakomen.

11.4 Zolang de periode van overmacht voortduurt kan Kinderwens Mindset de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder van ons gerechtigd de overeenkomst of dat deel van de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de ander.

11.5 Voor zover Kinderwens Mindset ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Kinderwens Mindset gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte te facturen.

ARTIKEL 12 – INTELLECTUEEL EIGENDOM/GEBRUIK MATERIALEN

12.1 Op de teksten, materialen, afbeeldingen, video’s, content behorende bij de diensten van Kinderwens Mindset, bezit Kinderwens Mindset de intellectuele eigendomsrechten. Tijdens en na de afname van de diensten uit de overeenkomst mag je gebruik maken van de materialen. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij Kinderwens Mindset hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Het is eveneens niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen (online) programma, tenzij Kinderwens Mindset hier schriftelijk toestemming voor gegeven heeft.

12.2 Indien voor verkrijging van een dergelijk intellectueel eigendomsrecht een registratie of depot vereist is, dan is Kinderwens Mindset uitsluitend bevoegd tot het doen daarvan.

12.3 Het is jou, Opdrachtgever, niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van Kinderwens Mindset haar beeldmateriaal, informatie etc. van de website of social mediakanalen te gebruiken.

12.4 Bij overtreding van dit artikel ben je Kinderwens Mindset direct een opeisbare boete van 5.000 (vijfduizend) euro verschuldigd voor iedere overtreding alsmede 1000 (duizend) euro voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Kinderwens Mindset om naast de boete (volledige) schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd al haar overige rechten.

ARTIKEL 13 – KLACHTEN

13.1 Mocht je ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan Kinderwens Mindset laten weten door middel van een email aan info@kinderwensmindset.nl

13.2 Klachten moet je binnen 14 (veertien) dagen na het ontstaan van de klacht melden aan Cecília Stefânia van Kinderwens Mindset. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

13.3 Een klacht doet niet af aan de betalingsverplichting.

ARTIKEL 14 – AANSPRAKELIJKHEID

14.1 Kinderwens Mindset is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door jou onjuiste en/of onvolledige gegevens.

14.2 Kinderwens Mindset is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van de uitvoering van een overeenkomst voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim tot tijdige betaling van facturen van Kinderwens Mindset over te gaan.

14.3 Kinderwens Mindset is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot: gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie van jou en/of derden.

14.4 Jij vrijwaart Kinderwens Mindset voor iedere aansprakelijkheid voor dergelijke schade bij derden.

14.5 Kinderwens Mindset is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van, met betrekking tot de overeenkomst, door derden/experts verrichtte werkzaamheden.

14.6 Iedere aansprakelijkheid van Kinderwens Mindset voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief btw.

14.7 Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van 1 (een) jaar na de dag waarop jij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Kinderwens Mindset voor die schade.

14.8 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je Kinderwens Mindset eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat Kinderwens Mindset in staat is om haar verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

ARTIKEL 15 – GEHEIMHOUDING EN PERSOONSGEGEVENS

15.1 Jij en Kinderwens Mindset zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de ander is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

15.2 Indien Kinderwens Mindset op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijk uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of door de bevoegde rechter aangewezen derden (mede) te verstekken, en Kinderwens Mindset zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is Kinderwens Mindset niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en ben jij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van schending van de privacy.

15.3 Kinderwens Mindset neemt jouw privacy serieus en gebruikt jouw persoonsgegevens alleen in het kader van haar dienstverlening. Kinderwens Mindset houdt zich aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Meer informatie over welke gegevens Kinderwens Mindset verwerkt en met welk doel, is te vinden in de Privacyverklaring.

ARTIKEL 16 – GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

16.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de bevoegde rechter te Tilburg.

16.3 Op alle overeenkomsten tussen Kinderwens Mindset en jou is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 17 – SLOTBEPALINGEN

17.1 Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, gaat het bepaalde in de overeenkomst voor.

17.2 Tezamen met de overeenkomst vormen deze voorwaarden de volledige overeenkomst tussen jou en Kinderwens Mindset. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken komen hiermee te vervallen.

17.3 Indien onduidelijkheden bestaan omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of indien zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan zullen we in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijk bepalingen in acht worden genomen.

17.4 Kinderwens Mindset is bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. Kinderwens Mindset zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per e-mail naar je sturen. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat zij aan de gewijzigde algemene voorwaarden gebonden is, indien zij na de kennisgeving van de diensten en/of programma’s van Kinderwens Mindset gebruik maakt.

17.5 De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is kenbaar via de website van Kinderwens Mindset en kan op jouw verzoek per post of e-mail worden toegestuurd.

Tilburg, 31-07-2020